Nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Hôm nay, ngày 01 - 10 – 2018 tại buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần của ...